Výpočet mesačného príjmu pre žiadateľov o hypotéku. Koniec roka sa blíži a pomaly je čas rozhodnúť sa, ako si „pripraviť“ daňové priznanie pre hypotéku. Tu je jednoduchý návod na to, ako banka vypočíta váš mesačný príjem podľa daňového priznania:

Výpočet mesačného príjmu pre žiadateľov o hypotéku.  Koniec roka sa blíži a pomaly je čas rozhodnúť sa, ako si „pripraviť“ daňové priznanie pre hypotéku. Tu je jednoduchý návod na to, ako banka vypočíta váš mesačný príjem podľa daňového priznania:

Výpočet mesačného príjmu pre žiadateľov o hypotéku.  Koniec roka sa blíži a pomaly je čas rozhodnúť sa, ako si „pripraviť“ daňové priznanie pre hypotéku. Tu je jednoduchý návod na to, ako banka vypočíta váš mesačný príjem podľa daňového priznania:
  1. ŽIVNOSTNÍK

Vo väčšine bánk je podmienka, že živnostník musí podnikať minimálne jeden celý kalendárny rok v predchádzajúcom zdaňovacom období a v čase posudzovania žiadosti o hypotéku nesmie byť živnosť pozastavená, resp. zaniknutá. Ďalšou základnou podmienkou je však kladné daňové priznanie, t.j. živnostník nemôže vykazovať stratu.

Čistý mesačný príjem živnostníka banka počíta ako:

a)        10% z obratu (súčet všetkých faktúr, ktoré živnostník vystavil za predchádzajúci rok)       

                   12                                              

alebo

b)       základ dane – zaplatená daň

                               12

  1. S.R.O. (platí iba pre spoločnosť s jedným konateľom, resp. manželia konatelia)

Vo väčšine bánk je podmienka, že firma musí podnikať minimálne celý kalendárny rok v predchádzajúcom zdaňovacom období.Banka posudzuje bonitu celej firmy (klient predkladá kompletné daňové priznanie aj so všetkými výkazmi a uzávierkou), preto je potrebné vyvarovať sa akýchkoľvek „záporných čísel“ v daňovom priznaní a aj vo výkazoch.

Čistý mesačný príjem spoločníka vo vlastnej s.r.o. banka počíta ako:

a)        10% z tržieb firmy        

                       12                                             

alebo

b)         ak je žiadateľ o hypotéku zamestnaný vo svojej  vlastnej s.r.o., v tomto prípade banka počíta príjem tohoto klienta ako príjem zo zamestnania, môže si však vyžiadať príslušné daňové priznanie samotnej s.r.o., aby posúdila aj bonitu firmy. Kombinácia príjmu počítaného z tržieb firmy a zo zamestnania v rovnakej firme nie je možná.

  1. SPOLOČNÍK V S.R.O.

Platí to, čo som uviedla v bode 2. Ak ide o spoločnosť, kde je viacero spoločníkov, prípadne spoločníkov, ktorí nie sú manželia, jediný možný spôsob výpočtu príjmu spoločníka sa počíta zo zisku spoločnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia:

                                          prislúchajúci na podiel spoločníka z prerozdeleného zisku firmy

                                                                                             12             

Výška príjmu spoločníka  sa môže vypočítať aj z prerozdeleného zisku firmy. Avšak tento zisk musí byť riadne určený rozhodnutím spoločníka firmy. V prípade, že sú splnené podmienky uvedené v zákone,  valné zhromaždenie firmy môže rozdeliť čistý zisk spoločnosti.  Tento však musí byť riadne poukázaný na bežný účet spoločníka. Ak je žiadateľ o hypotéku aj v zamestnaneckom pomere a ešte si aj poukáže zisk, je možné tieto typy príjmov spočítať.

 

Autor hypotekárnej poradne: manažér | hypotekárny špecialista Ing. Karin GRONOVÁ